Terug naar artikelen

Advies met betrekking tot de eerste tien dagen van de maand Dhoel-Hidjjah

Bismi Allaahi Ar-Rahmaani Ar-Rahiem
(In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).

Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen. Naar aanleiding van de nadering van de tien dagen van Dhoel-Hijjah het volgende advies:

“Mijn moslimbroeder!
Je nadert de eerste tien dagen van de maand Dhoel-Hijjah. Dit zijn de tien dagen waarin de Profeet, salla Allaahoe aleihi wasallam, aandrong op goede daden. Hij zei:
Er zijn geen dagen waarin goede daden plaatsvinden die geliefder zijn bij Allaah dan deze tien dagen - dat wil zeggen: de tien dagen van Dhoel-Hijjah.
Ze zeiden: Zelfs geen jihad ter wille van Allaah? Hij zei: Zelfs geen jihad ter wille van Allaah,
behalve een man die eropuit trekt om te strijden en zichzelf en zijn bezittingen opgeeft en met niets terugkomt: Dit betekent: hij werd gedood en de ongelovigen beroofden hem van zijn geld. Dit is beter.

Jij – mijn moslimbroeder – moet gedurende deze tien dagen veel goede daden verrichten, zoals het lezen van de Qor-aan, het gedenken, het geven van Sadaqa (liefdadigheid) en het vasten. En ik denk dat jullie ook op de hoogte zijn van verwaarlozing door mensen van de deugden van deze dagen. Tegenwoordig zie je mensen die niets doen in deze dagen, terwijl er in de tien dagen van de Ramadhaan veel goede daden worden verricht. In de moskeeën tref je iemand die de Qor-aan reciteert, een preker en de mensen doen hun best 's nachts.

Maar aan deze dagen schenken de mensen geen aandacht. Dus jullie – studenten van kennis – moeten de deugd van deze dagen aan de mensen uitleggen; zij houden van de goedheid, maar de mensen (studenten van kennis) zijn onachtzaam om hierop te wijzen. Dus je zult merken dat hun daden daarin niet verschillen van wat zij ervoor deden. Dring er bij hen op aan om goede daden te verrichten, vooral de Takbier in deze dagen:
Allaahoe Akbar Allaahoe Akbar Laa ilaaha illallah, Allaahoe Akbar Allaahoe Akbar wa lillahi lhamd. Of:
Allaahoe Akbar Allaahoe Akbar Allaahoe Akbar Laa ilaaha illallah, Allaahoe Akbar Allaahoe Akbar Allaahoe Akbar wa lillahi lhamd.
De mannen spreken dit hardop in de moskeeën, op markten en in huizen, en vrouwen zeggen dit zachtjes. Ik vraag Allaah, de Gezegende en de Allerhoogste, om ons allemaal in staat te stellen de tijd te benutten met goede daden, en ons en jullie te behoeden voor kwade moraal, zowel in daden en woorden. Hij is tot alle dingen in staat”.

Mohammed Ibn Saalih Ibn Oethaimien, rahimahoe Allaah, bron: Liqaa el Baab el Maftoeh

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren