Terug naar artikelen

Een aantal regelgevingen omtrent een geboorte

Bij een geboorte, dient men een aantal regelgevingen in acht te nemen en een aantal handelingen te verrichten. Onder andere: het zich verheugen op de komst van een nieuwgeborene, het toepassen van At-Tehniek bij de geborene, het kiezen van een goede naam, het verrichten van de Aqieqah en het besnijden van de jongen.

Het is aanbevolen om zich te verheugen op de geboorte van een kind

Het is aanbevolen om zich te verheugen op een geboorte. Allaah zegt (interpretatie van de betekenis van het vers):

{Zij zeiden: wees niet bang, voorwaar wij verkondigen jou een verheugende tijding, over (de geboorte van) een jongen met kennis.}

Soerat El-Hijr 53.

En de uitspraak van Allaah (interpretatie van de betekenis van het vers):

{Toen verkondigden Wij hem een verheugende tijding, over (de geboorte van) een zachtmoedige jongen.}

Soerat As-Saaffaat 101. En andere Aayaat.

Tehniek toepassen bij een pasgeborene, en Allaah vragen om hem te zegenen

‘Aa-ishah moge Allaah tevreden over haar zijn zei dat men de pasgeboren baby’s naar de Boodschapper van Allaah Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam bracht. Hij (de Boodschapper van Allaah Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam) vroeg Allaah om hen te zegenen; vervolgens smeerde¹ hij een fijn gekauwd stukje dadel op hun gehemelte².

Aboe Moesaa El-Ash’arie radhiya Allaahoe ‘anhoe heeft gezegd:

“Ik kreeg een zoon en bracht hem naar de Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam. Hij noemde hem Ibraahiem, paste Tèhniek bij hem toe met een dadel en smeekte Allaah om hem te zegenen.”³

Het is bevolen om voor de kinderen de beste namen te kiezen en aangeraden om de jongens de namen ‘Abdoellaah en ‘Abdoe Ar-Rahmaan te geven

Abdoellaah Ibn ‘Omar, moge Allaah tevreden over hem en zijn vader zijn, zei dat de Boodschapper van Allaah Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft gezegd:

“Voorwaar, de meest geliefde onder jullie namen bij Allaah zijn ‘Abdoellaah en ‘Abdoe Ar-Rahmaan.”⁴

Aboe Wahb El-Djoeshamie radhiya Allaahoe ‘anhoe zei dat de Boodschapper van Allaah Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft gezegd:

[“Noem jullie zelf (en jullie nakomelingen) naar de namen van de profeten.]

De meest geliefde namen bij Allaah zijn ‘Abdoellaah en ‘Abdoe Ar-Rahmaan en de meest waarachtige (namen) zijn Haarith en Hammaam, en de slechte namen zijn Harb en Moerrah”.⁵

Sheych El-Albaanie is teruggekomen op het authentiek bevinden van het gedeelte van de overlevering:

[Noem jullie zelf (en jullie nakomelingen) naar de namen van de profeten.]

Wel heeft hij deze overlevering alsvolgt authentiek bevonden:

“De beste namen zijn ‘Abdoellaah en ‘Abdoe Ar-Rahmaan en de meest waarachtige (namen) zijn Haarith en Hammaam, en de slechte namen zijn Harb en Moerrah.”⁶

Het is aangeraden om een ‘Aqieqah (geboortefeest) te verrichten voor een pasgeborene

Samoerah Ibn Djoendoeb radhiya Allaahoe ‘anhoe zei dat de Boodschapper van Allaah Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft gezegd:

“Iedere pasgeborene blijft een borg vanwege zijn ‘Aqieqah. Een offer dient voor hem te worden verricht op de zevende dag, hij dient een naam te krijgen en zijn hoofd dient geschoren te worden.”⁷

Uitleg van deze Hadieth:

Iedere pasgeborene blijft een borg vanwege zijn ‘Aqieqah: Sheych Ibn ‘Oetheimien zei dat de bemiddeling van het kind (op de dag der opstanding) voor zijn ouders uitblijft, behalve wanneer zijn vader of diens vertegenwoordiger een offer (de ‘Aqieqah) voor hem verricht.

Oemm Karz moge Allaah tevreden over haar zijn zei dat zij de Boodschapper van Allaah Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft horen zeggen:

“Voor de jongen twee schapen en voor het meisje een schaap. Het zal jullie niet deren of zij (de schapen) nu mannelijk (lammeren) of vrouwelijk (ooien) zijn.”⁸

De besnijdenis

Het besnijden van jongens behoort tot El-Fitrah (de natuurlijke aanleg) van de mens. Er zijn tal van Ahaadieth hierover overgeleverd. Één daarvan is:

Aboe Horayrah radhiya Allaahoe ‘anhoe zei: Ik heb de Boodschapper van Allaah Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam horen zeggen:

“Vijf (zaken) behoren tot El-Fitrah⁹: de besnijdenis, het scheren van de schaamstreek, het kortknippen van de snor, het knippen van de nagels en het verwijderen van de haren onder de oksels.”¹⁰

Moge Allaah Soebhaanahoe Wat’aalaa de moslims leiden naar het praktiseren van de Soennah, aamien!

 1. Deze handeling heet in het Arabische ‘Tehniek’.
 2. Aboe Daawoed en Ahmed en anderen. Authentiek bevonden door Sheych El-Albaanie in Soenan Abie Daawoed nr. 5106, in Sahieh El-Djaami’ 4876 en in Sahieh El-Kalim At-Tayyib nr. 213.
 3. Sahieh El Boekhaarie nr. 5045.
 4. Sahieh Moeslim nr. 2132.
 5. Aboe Daawoed en An-Nasaa-ie. Authentiek bevonden door Sheych El-Albaanie in Soenan Abie Daawoed nr. 4950 en in El-Irwaa-e nr. 1186.
 6. Zie As-Sahiehah nr. 1040 en El-Kalim At-Tayyib nr. 218.
 7. Aboe Daawoed, At-Tirmidhie, An-Nasaa-ie en Ibn Maadjah. Authentiek bevonden door Sheych El-Albaanie in Soenan Abie Daawoed, nr. 2738 en in El-Irwaa-e nr. 1165.
 8. At-Tirmidhie, An-Nasaa-ie Aboe Daawoed en Ibn Maadjah. Authentiek bevonden door Sheych El-Albaanie in Soenan Abie Daawoed nr. 2835, in Sahieh El-Djaami’ nr. 4106 en in Irwaa-e nr. 1166. Hij zei: “authentiek op voorwaarde van Moeslim.”
 9. El-Fitrah: De zuivere (aangeboren) aanleg van iemand, in zijn doen en laten, namelijk het monotheïsme en geloof (de Islaam).
  Allaah Soebhaanahoe Wat’aalaa zegt: (interpretatie van de betekenis van het vers):
  {En wend dan jouw gezicht (O Mohammed) naar de godsdienst, als een Hanief*: het is de Fitrah waarin Allaah de mens heeft geschapen. Er is geen verandering in de schepping van Allaah. Dat is de juiste Religie, maar de meeste mensen weten dat niet.} Soerat Ar-Room, 30.
  *Hanief: een op At-Tawhied zijnde moslim, Monotheïst
 10. Sahieh El-Boekhaarie nr. 5439 en Sahieh Moeslim nr. 377.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren