Terug naar artikelen

Het begrip 'gelijkheid tussen man en vrouw' in de Islaam

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem(In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige). Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

ٍSheych Mohammed Ibn Saalih El-Oethaimien zei:
"Er is niet opgedragen om gelijkheid tussen man en vrouw te hanteren. Niet in de Qor-aan noch in de Soennah. Maar wat wel opgedragen is, zowel in de Qor-aan als in de Soennah, is de rechtvaardigheid. Allaah zei (interpretatie van de betekenis van het vers):
{Voorwaar, Allaah beveelt rechtvaardigheid, het goede en het bijstaan van de (bloed)verwanten…..}. Soerat An-Nahl 90.

En de Profeet salla Allaahoe 'aleihi wasallam zei:
"Vrees Allaah en wees rechtvaardig tussen jullie kinderen". In een andere overlevering: "Wie twee vrouwen heeft, maar meer naar de ene neigt dan ander, (ze niet rechtvaardig behandelt) zal op de Dag der Opstanding verschijnen terwijl zijn zij (een deel van zijn lichaam) naar beneden hangt".
Overgeleverd door Ahmed, Aboe Daawoed, At-Tirmidhie, An-Nasaa-ie, Ibn Maadjah, Ibn Hibbaan en El-Haakim.

En niemand twijfelt over de betekenissen van onze termen tussen rechtvaardigheid en gelijkheid. Er is een enorm verschil hiertussen. Gelijkheid is de uiterlijke gelijkstelling tussen verschillende zaken. En dit is in strijd met de redelijkheid en werkelijkheid van onze spraak ‘rechtvaardigheid’. Rechtvaardigheid is het verlenen aan eenieder waar hij/zij recht op heeft. En aan eenieder zijn status toekennen. En dit is wat overeenkomt met de redelijkheid en de werkelijkheid. Daarom staat niet in de Qor-aan noch in de Soennah vermeld dat men de vrouw gelijk aan de man moet stellen, nergens. Maar daarin (in de Qor-aan en de Soennah) staat vermeld dat men rechtvaardigheid moet hanteren.

En wat ik verlang van onze schrijvers en intellectuelen is om de expressie van het woord rechtvaardigheid te gebruiken in plaats van het woord gelijkheid. Omdat het woord gelijkheid vaag is in tegenstelling tot het woord rechtvaardigheid. Dit woord is duidelijk en expliciet en geeft aan dat het de bedoeling is eenieder te geven waar hij/zij recht op heeft. En als je de Qor-aan goed bestudeert, dan zul je te weten komen dat het meeste wat erin vermeld staat juist het ontkennen van gelijkheid is. Allaah Soebhaanahoe wata'aalaa zegt (interpretatie van de betekenis van de het vers):
{Degenen onder jullie die uitgaven vóór de dag van El-Fath (de inname van Mekka) en die streden zijn niet gelijk aan degenen die daarna uitgaven}.
Soerat El-Hadied 10.

In een ander vers (interpretatie van de betekenis van het vers):
{De achterblijvers onder de gelovigen, behalve degenen die verhinderd zijn, zijn niet gelijk aan degenen die met hun bezittingen en levens op de weg van Allaah strijden}. Soerat An-Nisaa-e 95.

In een ander vers (interpretatie van de betekenis van het vers):
{Zeg, zijn de blinde en de ziende dan gelijk aan elkaar. Of zijn de duisternissen gelijk aan het licht?}. Soerat Ar-Ra'd 16.

En zo zijn er nog vele andere verzen waarin de ontkenning van de gelijkheid wordt aangegeven. Er is nergens een bewijs te vinden in het boek (de Qor-aan) en de Soennah dat gelijkheid gebiedt, nergens. De rechtvaardigheid is dat de vrouw datgene toebedeeld krijgt aan specifieke opdrachten dat bij haar past en de man datgene aan specifieke opdrachten dat bij hem past. Maar dat de man en de vrouw hetzelfde werk doen, gemengd, naar elkaar kijkend, is voorwaar een daad die haaks staat met de islamitische wetgeving.

In het Boek van Allaah staat (interpretatie van de betekenis van het vers):
{En blijf in jullie huizen en toon jullie schoonheid niet zoals in de (eerdere)dagen van onwetendheid}. Soerat El-Ahzaab 33.

En de Woorden van Allaah (interpretatie van de betekenis van het vers):
{En wanneer jullie hen (de vrouwen van de Profeet) om iets vragen, vraag (het) hun dan van achter een afscherming. Dat is reiner voor jullie harten en voor hun harten}. Soerat El-Ahzaab 53.

Als de man uit noodzaak een vrouw moet spreken, dan moet hij dat met een afscherming doen. De Woorden van Allaah {…Dat is reiner voor jullie harten en voor hun harten} duiden erop dat wanneer er geen sprake is van een afscherming dit zal leiden tot vervuiling van de harten en het wegblijven van de reinheid. En als dit reiner is voor de moeders van de gelovigen, dan is het voor andere (vrouwen) temeer van een nog grotere noodzaak dat zij zich verre houden van al hetgeen de harten kan vervuilen.

Op basis hiervan zeggen wij dat de Qor-aan erop duidt dat de vrouw ver uit de buurt van de man moet blijven. En wanneer het noodzakelijk is dat de man haar moet spreken, dan moet hij dit met een afscherming doen.

De Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam zei terwijl hij over het gebed sprak:
"Van de beste rijen voor de mannen zijn de eerste en de slechtste daarvan zijn de laatste (rijen).
En van de beste rijen voor de vrouwen zijn de laatste (rijen) en de slechte daarvan zijn de eerste (rijen)¹".
Dit is opdat de vrouw ver blijft van de man, zelfs in plaatsen van aanbidding”.

Einde citaat.

Bron: https://www.youtube.com/watch?v=Q7_jeyVphiQ

  1. Overgeleverd door Moeslim nr. 664.
    Sheych Bin Baaz antwoordde op de opmerking van een zuster die zei dat dit gold toen de vrouwen achter de mannen baden zonder een scheiding tussen hen. Hij zei:
    “Dit geldt wanneer de mannen en de vrouwen in een (dezelfde) ruimte bidden, waar geen scheiding tussen hen is. Maar wanneer zij (de vrouwen) afgeschermd zijn van de mannen, dan zijn hun eerste rijen beter en de laatste is de slechtste, zoals bij de mannen. En zij moeten ook eerst de eerste rijen vol maken en de kloven tussen hen dichten, precies zoals de mannen dat horen te doen, vanwege de overleveringen”.
    http://www.binbaz.org.sa/fatawa/3342
    Majmooe’Fataawaa Bin Baaz 25/145
De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren