Het zien van Allaah in het Hiernamaals
Team Assidq

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem(In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige). Alle lof komtAllaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijnfamilieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Sheych Mohammed Ibn Saalih El-Oethaimien rahimahoe Allaah zei:
"Het zien van Allaah in deze wereld is onmogelijk, vanwege de woorden van Allaah aan het adres van Moesaa (de profeet Mozes), toen hij Allaah vroeg of hij Hem kon zien.
Allaah zegt (interpretatie van de betekenis van het vers):
{Je zult Mij niet zien.} Soerat El-A’raaf 143

Maar het zien van Allaah in het Hiernamaals staat vast en is bevestigd in het Boek (de Qor-aan), de Soennah en het consensus onder de Selef (de vrome voorgangers).

Allaah de Almachtige zei (interpretatie van de betekenis van het vers):
{Op die Dag zullen gezichten stralen, naar hun Heer zullen zij kijken.}
Soerat El-Qiyamah 22-23.

In een ander vers (interpretatie van de betekenis van het vers):
{Nee, voorwaar zij zullen op die Dag zeker van hun Heer worden afgeschermd.} Soerat El-Moetaffifien 15.

Omdat de goddelozen afgeschermd zullen worden van Allaah, betekent dit dat de rechtvaardigen Hem wel zullen zien, anders was er geen verschil tussen hen (tussen de rechtvaardige en de goddeloze mensen). De Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft gezegd:

"Jullie zullen jullie Heer zien zoals jullie de maan zien. Jullie zullen daarin geen moeilijkheden ondervinden”. Overgeleverd door El-Boekhaarie en Moeslim.

Deze vergelijking is gemaakt om de helderheid van het zien van Allaah aan te geven en niet van datgene wat wordt gezien. Allaah is niet te vergelijken met enig schepsel¹, omdat niets gelijk is aan Hem en er niets is dat op Hem lijkt, en Hij heeft geen gelijke”.

Er is ook consensus onder As-Selef (vrome voorgangers) dat de gelovigen Allaah zullen zien, maar de ongelovigen niet. Dit is op te maken uit het (velmelde) vers, op de Dag des Oordeels, maar ook na het betreden van het Paradijs, zoals Allaah dat wil. Deze visie is echt, passend bij (de eigenschappen van) Allaah.

Maar het zien van Allaah is geïnterpreteerd door de mensen van Ta’tiel² als de beloning van Allaah. Of dat de bedoeling hiervan kennis en zekerheid is.

Wij weerleggen hen met datgene wat vooraf is gegaan, in de vierde stelregel en conform de tweede interpretatie: dat zekerheid en kennis voor de gelovigen in het wereldse leven zijn, en voor de (grote) zondaars gebeurt dat in het Hiernamaals.

Bron: Uitleg Loem’at El-I’tiqaad, blz 49-50.
Bron: https://ia802505.us.archive.org/25/items/WAQ93866/93866.pdf

  1. Allaah Soebhaanahoe wa Ta'aalaa zegt: (interpretatie van de betekenis van het vers): {Niets is aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende, de Alziende}.
    Soerat Ash-Shooraa 11.
  2. De mensen van Ta'tiel zijn de mensen die de betekenis van eigenschappen van Allaah neutraliseren.

De zuivere Islaam

Volgens het begrip van de vrome voorgangers
DONEER