Terug naar artikelen

Hoe het 'Ied gebed thuis gebeden wordt

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem(In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).
Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Beste mensen, het gebed van ‘Ied El-Fitr zal dit jaar helaas thuis gebeden moeten worden in plaats van in de moskeeën of in de open lucht of op andere verzamelplaatsen. En dit allemaal vanwege de Corona pandemie, moge Allaah Soebhaanahoe wa Ta’aalaa deze z.s.m. opheffen.
Voorafgaande de dag van El-‘Ied, is er een aantal Aadaab die de moslim/moslima in acht moet nemen.

1-De Takbier in de nacht vóór ‘Ied al-Fitr:
Er zijn verschillende manieren van Takbier. Een daarvan is het uitspreken met luide stem:

Allaahoe Akbar, Allaahoe Akbar,
Laa Ilaaha illa Allaah,
Allaahoe Akbar, Allaahoe Akbar,
Wa lillaahi El Hamd.

De Takbier van ‘Ied al-Fitr begint meteen na zonsondergang, in de avond vóór El-'Ied en deze eindigt normaliter wanneer de Imam verschijnt voor Salaat El-Ied. En omdat eenieder van ons dit jaar het ‘Ied gebed thuis zal bidden, eindigt de Takbier bij aanvang van het gebed.

2-De tijd van het ‘Ied gebed:
De tijd van het ‘Ied gebed begint nadat de zon is opgekomen. Dat wil zeggen nadat het vrijwillige gebed weer toegestaan is na het Fadjr gebed. Dit is ongeveer wanneer de zon op een hoogte van een of twee speerlengten (1,5 à 3 meter). Deze tijd eindigt voordat de zon zijn hoogste punt heeft bereikt (de Zenit/Zenith). Beter bekend in Fiqh boeken onder de noemer Az-Zawaal, vóór het Dhohr gebed.

Voor het ‘Ied gebed is er genoeg tijd en kan dit jaar (2020/1441) gebeden worden tussen 7:00 uur en 13:00 uur. Omdat de moslims dit gebed thuis gaan verrichten, is het aangeraden om het gebed uit te stellen dan wanneer men het in de moskee zou bidden. Dit geeft kans voor iedereen om het gebed bij te wonen. Dit adviseerde Sheych Soelaiman Ar-Rohaylie hafidhahoe Allaah.

3-Het ‘Ied gebed:
Het ‘Ied gebed wordt met twee Raka’aat (2 gebedseenheden) gebeden. Het is niet van de Soennah dat wanneer men het Ied gebed thuis bidt ook een preek houdt.
De manier waarop men het gebed bidt is als volgt:

Eerste Rak’ah: Men opent het gebed zoals bij alle gebeden met Takbierat El-lhraam (openings takbierah) en zegt: Allaahoe Akbar. Vervolgens zegt men zes keer: Allaahoe Akbar en begint met reciteren. Men reciteert El-Faatihah met luide stem, en reciteert hierna een Soerat. De Soennah is dat men in de eerste Rak’ah Soerat Qaf {Qaaf, Wel Qor-aanEl Majied…}. Soerat Qaaf…

Tweede Rak’ah: Vervolgens staat men op met een Takbierah en gaat verder met de tweede Rak’ah. Hier spreekt hij vijf Takbieraat uit, leest de Faatihah en Soerat El Qamar. Dit is vanwege de Hadieth dat de Profeet deze twee Soewar reciteerde in Ied El-Fitr gebed en Ied el Adhaa gebed. Aboe Waaqid Allaythie heeft verhaald dat de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam Salaat 'Ied el Fitr en Salaat el Adhaa reciteerde met Soerat Qaaf en Soerat el Qamar.
Overgeleverd door Moeslim.

Als men bovenstaande twee Soewar niet kent, dan reciteert hij in de eerste Rak’aah El Faatiha en Soerat El A’laa {Sabbih…} en in de tweede Rak’ah Soerat El-Ghaashia {Hal Ataaka...}.

Annoe’manI bn Bashier heeft verhaald dat de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam tijdens het ‘Ied el Fitr gebed, ‘Ied el Adhaa gebed en het Djoemoe’ah gebed Soerat {SabbihIsma Rabbika El A’laa} en {Hal Ataaka Hadiethoe El-Ghaashia} reciteerde.
Overgeleverd door Moeslim.

Wanneer men deze Soewar niet kent, dan reciteert hij andere Soewar die hij wel heeft gememoriseerd.

4-Wie leidt het ‘Ied gebed thuis:
Wanneer door één of andere oorzaak het Ied gebed niet in de moskee/Moesalla gebeden kan worden, dan wordt het thuis gebeden. Voor veel moslims zal dit jaar voor het eerst zijn dat zij het ‘Ied gebed zelf moeten gaan leiden. Het gebed wordt geleid door de man, als hoofd van het gezin. Kan hij het gebed zelf niet leiden, dan zijn vader, zijn zoon, zijn kleinzoon, zijn broer of een andere aanwezige man. Wanneer er geen mannen thuis zijn, dan is ervoor de vrouw geen rol weggelegd om zelf het gebed te leiden.

Sheych Mohammed Ibn Saalih El ‘Oethaimien heeft gezegd:
“… De Soennah is dat de vrouwen naar de Moesalla gaan* om met mannen te bidden. Betreffende het gebed van vrouwen thuis, daar is er geen Soennah bij mij bekend”. Dus de vrouw leidt het ‘Ied gebed niet.

Bron: https://www.youtube.com/watch?v=4TCuq7Lbjzg

* Sheych bedoelt in de normale tijden.

5-Regelgeving van Salaat El-‘Ied thuis:
Imam El-Boekhaarie zei in zijn Sahieh boek:
Hoofdstuk: wanneer iemand het ‘Ied gebed mist, bidt hij het (thuis) twee Rak’aat en ook de vrouwen en degenen die met hun aanwezig zijn. Imam
El Bayhaqie heeft verhaald dat Anas Ibn Maalik radhiya Allaahoe anhoe Salaat El ‘Ied bij hem thuis bad, in Az-Zaawiyah, omgeving El-Basrah (Irak). Hij droeg zijn vrijgemaakte slaaf (d.w.z. zijn ex. slaaf) Abdoe Allaah Ibn Abie ‘Oetbah om hen in het (‘Ied) gebed te leiden. Hij bracht zijn vrouwen zijn zonen bij elkaar en bad Salaat El-‘Ied twee Rak’aat, met Takbier zoals de inwoners van zijn woonplaats dat deden.

Dit was in het kort hoe men het ‘Ied gebed thuis kan bidden.

Moge Allaah Soebhaanahoe wa Ta’aalaa onze vasten accepteren, onze gebeden en smeekbeden verhoren, onze daden met het beste belonen en onze zonden vergeven, aamien wa El-hamdoe lillAllaahi Rabbi El-‘Aalamien.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren