Terug naar artikelen

Wie van het vergaren van kennis zijn beroep maakt om daar geld mee te verdienen en aan de macht komen zal spijt hebben/krijgen

Bismi Allaah Ar-Rahmaani Ar-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Barmhartige).

Sheych Zaid El-Madkhalie, moge Allaah hem begenadigen, zei:
“Wie kennis vergaart als ambachtelijk beroep en als middel om geld mee te verdienen en aanzien te verkrijgen of om aan de macht te komen, deze heeft geen belang gehecht aan het verspreiden van kennis onder de beoefenden.

Hij heeft tevens geen aandacht geschonken aan het feit dat hij een verplichting heeft tegenover Allaah Soebhaanahoe wa Ta’aalaa en dat hij dit zal verantwoorden aan Hem en zal hierdoor spijt krijgen, op de dag waarop hij moet verantwoorden wat hij gedaan heeft met zijn kennis. In de Hadieth van de Profeet sallaa Allaahoe ‘aleihi wasallam is overgeleverd:
“Wie kennis vergaart, die normaliter omwille van Allaah is, maar hiermee de wereldse zaken wil mee bereiken, deze zal de geur van het paradijs niet ruiken op de dag der Opstanding.”
Overgeleverd door Aboe Daawoed en Ahmed en anderen op gezag van Abie Horayrah moge Allaah tevreden over hem zijn.

Ibn Abd El-Barr zei in de uitleg van deze Hadieth, waarin een strenge waarschuwing te vinden is voor degene die de wereldse belangen wil vergaren met zijn kennis:
“De reden hiervan – en Allaah weet het beste – is, dat in dit wereldse leven (ook) een versnelde paradijs is: dat is het kennen van Allaah en van Hem houden, het verlangen om Hem te ontmoeten, vrees voor Hem hebben en aan Hem gehoorzaam zijn. En de profijtvolle kennis leidt daarnaar. Maar wiens kennis hem naar dit versnelde Paradijs leidt, zal het Paradijs binnentreden in het Hiernamaals. En wie de geur van het (versnelde) Paradijs niet heeft geroken, zal de geur van het Paradijs in het Hiernamaals (ook) niet ruiken.

Daarom zullen de meeste gestrafte mensen in het Hiernamaals degene zijn die Allaah niet gebaat heeft met zijn kennis. Hij zal ook het meeste spijt hebben op die Dag, omdat hij dan in het bezit was van het middel, waarmee hij de beste gradatie kon bereiken, maar hij hier geen gebruik van heeft gemaakt, behalve in de meest onwaardige zaken. Hij is dan te vergelijken met iemand die in het bezit was van dure juwelen en deze verkocht heeft tegen een dierenuitwerpsel of tegen iets dat hem niet ten goede komt. Dit is dan het geval van degene die het nabije leven wil voor zijn kennis”.

Djaabir Ibn Abdillaah moge Allaah tevreden over hem zijn heeft overgeleverd dat de Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft gezegd:
"Vergaar geen kennis om daarmee op te scheppen tegen de geleerden of daarmee te discussiëren met de dwazen, of om de plaatsen daarmee te bemachtigen. Wie zoiets doet: dan het vuur, het vuur”.
Overgeleverd door At-Tirmidtie, Ibn Maadjah en El-Haakim.

AbdoeAllaah Ibn Mas’oed moge Allaah tevreden over hem zijn zei:
“Vergaar geen kennis om daarmee op te scheppen tegen de geleerden, noch om daarmee met de dwazen in discussies te gaan, noch om daarmee met de geleerden te debatteren of om daarmee de blikken van de mensen naar jullie toe te trekken. En zoek met jullie spraken en daden datgene wat bij Allaah is. Dit is blijvend en al het andere vergaat”.

Ali Ibn Abie Taalib moge Allaah tevreden over hem zijn zei:
"O dragers van kennis, handel daarnaar (naar kennis), voorzeker, de geleerde is degene die naar datgene hij weet (kennis) handelt, zodat zijn daden overeenkomen met zijn kennis. Er zullen mensen zijn die kennis dragen, maar deze zal niet verder gaan dan hun keel. Hun innerlijk zal niet conform hun uiterlijk zijn. Zij zullen in groepen gaan zitten en tegen elkaar opscheppen, totdat de ene van hun zal kwaad worden wanneer een van zijn groep naar een ander zal luisteren. De daden van zulke mensen zullen niet naar Allaah de Almachtige opstijgen (worden niet geaccepteerd)”.

Sheych Zaid rahimahoeAllaah vervolgt:
"Uit de implicaties van deze authentieke teksten en wijze gezegden, is voor alle studenten van kennis, in alle landen en op alle tijden, in alle dorpen en steden het volgende (verplicht):

  1. Dat zij naar hun kennis moeten handelen, uiterlijk en innerlijk;
  2. Dat zij hun kennis verspreiden en deze aan de mensen uitleggen naar het voorbeeld van de profeten van Allaah en Zijn boodschappers en de vromen onder Zijn dienaren;
  3. Dat zij hun kennis oprecht opdoen en deze overdragen, niets daarmee zoekend behalve de beloning van Allaah en dat zij niemand onder de schepping mogen vrezen behalve Allaah;
  4. Dat zij zich nederig moeten opstellen met hun kennis, in alle zachtmoedigheid en rust, Allaah hiermee gehoorzamend, de Profeet hierin volgend. En als voorbeeld hebbend de wijze, de vrome en de Allaah vrezende mensen van kennis (de geleerden), door wie Allaah de kunst van de vrome wetenschappen heeft bewaard. Ik bedoel de Sahaabah (de metgezellen van de Profeet), degenen die hen opvolgden en degenen die hen in alle tijden en op alle plaatsen volgen, onder de Imams van de wetenschap, deugd en religie. Dit zijn degenen die Allaah heeft geleid, volg dan hun leiding totdat je de zekerheid (de dood) ontmoet.
  5. Dat zij Sabr (geduld) moeten hebben bij het ondervinden van tegenslag, die onvermijdelijk is voor de student van kennis. Dit vindt plaats vooral bij het vervullen van de plicht op het gebied van dit leven, conform de legitieme manier en de mensen daarnaar uitnodigen in alle ijverigheid, eerlijkheid en oprechtheid.” Einde citaat.

    Bron: https://www.al-amen.com/vb/showthread.php?t=3610&s=f107c39dbf51965b6c545e5a0ae32f9d&p=4939#post4939

Moge Allaah de Verhevene Sheych Zaid El Madkhalie begenadigen.


De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren