De vrouw die haar man vraagt om scheiding

Wanneer een vrouw haar man zonder reden om scheiding vraagt en hij dit weigert, zondigt hij hierdoor?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).
Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Als er geen reden voor is, dan is hij niet verplicht om van haar te scheiden. Maar hij moet er wel alles aan doen om de harmonie en de liefde binnen het huwelijk te herstellen en de oorzaken van de scheiding te verhelpen. Het kan zijn dat zij bepaalde redenen heeft die hij in acht dient te nemen. Wellicht is er sprake van slecht gedrag. Zoals gierig zijn (in het onderhoud), 's nachts opblijven waardoor hij laat naar haar komt of andere oorzaken. Hij moet dit goed in acht nemen en hij moet Allaah vrezen en haar rechten niet schenden.

Wat haar betreft, zij mag niet om scheiding vragen behalve wanneer daar een reden voor is. Dit vanwege de uitspraak van de Boodschapper van Allaah salla llaahoe ‘alayhie wasallam:

"Elke vrouw die zonder reden om echtscheiding vraagt zal de geur van het Paradijs niet ruiken."¹

Dit is een ernstige waarschuwing. De vrouw moet met deugd omgaan met haar man. Zij moet naar hem luisteren en hem gehoorzamen in hetgeen goed is. Zij mag niet om een echtscheiding vragen wanneer er geen reden voor is. Maar wanneer er een reden aanwezig is, dan is het geoorloofd. Bijvoorbeeld wanneer de man gierig is in het onderhoud, hij haar rechten niet nakomt, hij veel zondigt, zoals dronkenschap e.d., te lang opblijft en laat bij haar komt of om andere redenen. Dit is een excuus. Of dat Allaah geen liefde in haar hart heeft geworpen voor hem. Zij haat hem veel waardoor zij niet aan zijn rechten voldoet. In dit geval mag zij wel om scheiding vragen, zodat zij niet zondigt vanwege haar gebrek in het voldoen van zijn rechten. En wanneer zij om scheiding vraagt, moet zij de Mahr (de bruidsschat) teruggeven.

Maar als de oorzaak bij hem ligt en hij zijn verplichtingen niet nakomt, gierig in het onderhouden is, haar haar rechten niet geeft, laat opblijft en niet naar haar komt totdat hij moe wordt aan het einde van de nacht, alcohol nuttigt of niet bidt, dit zijn dan redenen voor haar om scheiding te vragen. Wanneer hij weigert dan heeft zij het recht om naar de rechtbank te stappen. Deze zal dan de zaak behandelen.

Maar als de man niet bidt dan mag zij niet bij hem blijven. Omdat het laten van het gebed afvalligheid is. Het gebed is de pilaar van de Islaam. Wanneer de man het gebed laat dan is het voor haar een reden om hem te weigeren. Hij mag haar niet benaderen totdat hij Tawbah (berouw toont) verricht tot Allaah. Dit vanwege de uitspraak van de Boodschapper van Allaah salla llaahoe ‘alayhie wasallam waarin hij zegt:

"Het verbond dat ons van hen (de ongelovigen) onderscheidt is het gebed. Degene die het (gebed) verlaat wordt een Kaafir (een ongelovige)".²

In een andere overlevering:

"Tussen een persoon en Shirk (het polytheïsme) en het ongeloof ligt het gebed. Wie het gebed verlaat heeft ongeloof begaan".³

En andere overleveringen.

Het gebed heeft een geweldig belang, het is de pijler van de islaam. Dat is ook het eerste waar men over afgerekend wordt op de Dag der Opstanding. Iedere moslim en moslima en ieder mens die beweert moslim te zijn dient Allaah te vrezen en de vijf gebeden op tijd en met de moslims in de islamitische gemeenschap in de moskeeën te verrichten. Het niet bijwonen van de gebeden in de moskee is een zonde maar geen ongeloof. Maar het verlaten van het gebed, dat men dus helemaal niet bidt, dat is Kofr (ongeloof), ook al heeft men het niet verworpen. Dit is de juiste mening van de geleerden.⁴

En Allaah de Verhevene weet het beter.

De zuivere Islaam

Volgens het begrip van de vrome voorgangers
DONEER