Terug naar vragen & antwoorden

Het gebed in het vliegtuig

Hoe dient men het gebed in het vliegtuig te verrichten?

Bismi Allaahi Ar-Rahmaani Ar-Rahiem
(In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).

Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Wanneer de tijd van het gebed aanbreekt moet men bidden naargelang de situatie en de mogelijkheden. Het kan voorvallen dat iemand geen Wodhoo kan verrichten, omdat men geen water kan vinden, geen water kan gebruiken vanwege ziekte of wanneer men de Tayammoem niet kan verrichten.
Er zijn ook andere situaties denkbaar zoals wanneer men geboeid is, in de gevangenis zit of in een boom zit tijdens overstromingen etc.

Er kunnen zich ook andere situaties voordoen zoals wanneer men zich in een vliegtuig, in een trein of op een boot bevindt.

Op het moment dat iemand zich in een vliegtuig bevindt zijn er met betrekking tot het gebed verschillende situaties denkbaar. Men kan bidden naargelang de omstandigheden. Hieronder volgt een beschrijving van deze situaties.

Hoe dient men het gebed in een vliegtuig te verrichten?

Deze vraag heeft Sheych Ibn Oethaimien beantwoord:

Hij - rahimahoe Allaah - antwoordde:
1- de eerste situatie:
Men bidt de vrijwillige gebeden in een vliegtuig in zittende houding waarbij de passagier zich mag wenden tot de vliegrichting.

Men dient de Roekoo' en de Soedjoed houding aan te nemen door met het hoofd te knikken (buigen). Bij de Soedjoed dient men met het hoofd dieper te buigen dan bij de Roekoo’ houding.

2-de tweede situatie:
Het is niet toegestaan om de verplichte gebeden in een vliegtuig te bidden behalve wanneer men in staat is gedurende de vlucht richting de Qiblah te kunnen staan. Ook moet men kunnen buigen in de Rokoo’, kunnen knielen (in de Soejoed), kunnen staan (tijdens het reciteren) en kunnen zitten (tijdens de Tashahhoed).

3- de derde situatie:
Wanneer men niet in staat is dit (bovenstaande) te doen, dan moet men het gebed uitstellen totdat het vliegtuig op het vliegveld landt. Daar kan het gebed op de grond worden verricht.

Als men vreest dat de tijd voor het gebed verstrijkt voordat het vliegtuig landt, dan moet men het gebed uitstellen tot de tweede tijd (tijdstip van het volgende gebed).
Dit betreft een gebed dat samengevoegd mag worden met het daaropvolgende gebed. Dit gaat om het Dhohr met het ‘Asr gebed of het Maghrib met het ‘Ishaa gebed.

Als men vreest dat ook de tijd voor het volgende gebed zal verstrijken, dan moet men beide gebeden in het vliegtuig bidden voordat de tijd voorbij is. Men moet dit verrichten conform alle voorwaarden, fundamenten en verplichtingen van het gebed.

Een voorbeeld: als het vliegtuig vlak vóór zonsondergang vertrekt en de zon gaat onder terwijl men zich in de lucht bevindt, dan dient men het Maghrib-gebed niet te verrichten totdat het vliegtuig op het vliegveld landt. Bij aankomst in het desbetreffende land kan men het gebed op de grond verrichten.
Indien men vreest dat de tijd van het Maghrib gebed zal verstrijken, dan dient men het Maghrib gebed uit te stellen tot de tijd van het ‘Ishaa gebed en beide gebeden samen te bidden, na het landen van het vliegtuig, op de grond. Als men vreest dat de tijd van het ‘Ishaa gebed zal verstrijken*, dan dient men aan boord van het vliegtuig te bidden.

*Toevoeging Assidq:
De eindtijd van het ‘Ishaa gebed is middernacht.
Hoe wordt dit tijdstip berekend?

Zie:  
https://www.assidq.nl/e-boeken/gebedstijden

De Sheych vervolgt:

4-de vierde situatie:
Het verrichten van het verplichte gebed in het vliegtuig ziet er als volgt uit. Men gaat indien mogelijk staan richting de Qiblah. Men spreekt de Takbier uit, reciteert Soerat El-Faatiha. Daarvoor leest men de openingssmeekbede (Doe'aa El-Istiftaah) en vervolgens (een Soerat/Aayah uit de Qor-aan). Daarna dient men de Rokoo’ te verrichten, dan overeind te komen uit de Rokoo’ houding en zich te ontspannen. Vervolgens dient men de Soedjoed te verrichten, dan van de Soejoed terug te komen en daarna verricht men de 2e Sajdah. Vervolgens dient dit in de rest van het gebed te worden herhaald.
Als men niet in staat is om de Soedjoed (op de grond) te verrichten, (zoals beschreven in punt 2), dan verricht men de Soedjoed zittend door met het hoofd naar voren te (knikken) bewegen.
Als men de richting van de Qiblah niet weet en er is geen betrouwbare persoon in de buurt om dit na te vragen, dan moet men zijn best doen (om achter de Qiblah richting te komen) en te bidden in de richting waarvan men denkt dat het de juiste richting (Qiblah) is.

Tenslotte, het gebed van de reiziger in een vliegtuig wordt ingekort. De gebeden met vier Raka’aat (Dhohr, Asr en Ishaa) worden als twee Raka'aat gebeden. Dit geldt ook voor reizen met andere vervoersmiddelen.

En bij Allaah ligt al het succes en moge Allaah Zijn Salaat zenden op onze profeet Mohammed, zijn familie en zijn metgezellen”.

Citaten genomen van de website van Sheych Ibn Oethaimien rahimahoe Allaah.

En Allaah de Verhevene weet het, het beste.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren