Terug naar vragen & antwoorden

Imam van een moskee promoot openlijke Bida’

De imaam van een moskee promoot openlijk Bida’ (innovaties in de Islaam). Hij spreekt onder andere over een boek genaamd ‘Burda’, welke Shirk (afgoderij) bevat. Is het toegestaan achter hem te bidden?

Bismi Allaah Ar-Rahmaani Ar-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Barmhartige).

Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Allaah El-Moesta'aan, dat er mensen zijn zoals deze man, die als imaams worden genoemd en voorgedragen in moskeeën.

Aan Sheych Ibn Baaz rahimahoellaah is de volgende vraag gesteld:

Is het toegestaan om achter een Imaam te bidden, die naar zijn Bid’ah (innovaties in de Islaam) uitnodigt?

"De Imaam die de Bida’ (meervoud van Bid’ah) verricht moet aangegeven worden bij de verantwoordelijke instanties, zodat hij verwijderd (ontslagen) wordt van de functie van Imaam. Zodat hij zijn Bid’ah niet verder verspreidt. Wat betreft achter hem bidden, moet gekeken worden naar de soort Bid’ah die hij in praktijk brengt.

Als hij een Bid’ah doet waardoor hij uit de Islaam treedt met legitieme bewijzen, dan mag er niet achter hem gebeden worden en hij moet ontslagen worden.

Maar als zijn Bid’ah de imaam niet uit de Islaam laat treden, dan is het gebed achter hem wel geldig, maar hij moet wel ontslagen (uit zijn functie ontheven) worden…".

Einde citaat.

Dus er moet gekeken worden naar de soort Bid'ah, die hij doet. Dit kunnen alleen de mensen die hem (de Imaam) goed kennen en die kennis hebben beoordelen.

Wel wil ik hier eraan toevoegen dat de Burda veel Shirk bevat en de vraag is of deze Imaam hiermee bekend is of een onwetend is?

En Allaah de Verhevene weet het beste.

Zie hieronder de link voor tekst en geluid:

http://www.binbaz.org.sa/noor/6945

En Allaah de verhevene weet het beste.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren