Terug naar vragen & antwoorden

Kan de Mahr (bruidsschat) uitgesteld worden?

Moet de Mahr in ontvangst genomen worden wanneer deze wordt genoemd (bepaald) of pas bij het opstellen van de huwelijksakte? Of is alleen het bepalen daarvan voldoende? En kan deze ook uitgesteld worden tot na het huwelijk?

Bismi Allaah Ar-Rahmaani Ar-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Barmhartige).
Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen

Sheych Ibn Baaz rahimahoe Allaah antwoordde:
"Deze zaak is afhankelijk van de gemaakte afspraak tussen de partners onderling of tussen de man en de Waliyye (de voogd) van de vrouw. Als zij een bepaalde afspraak maken om de ontvangst (van de Mahr) te vervroegen of uit te stellen dan is er geen probleem vanwege de woorden van de Profeet sallaa Allaahoe ‘aleihi wasallam:

“De moslims (handelen volgens) hun (gestelde) voorwaarden”.

Het is geen probleem als zij afspreken om iets van de Mahr te vervroegen of uit te stellen, hetzij in zijn geheel of gedeeltelijk. Maar er moet wel iets daarvan (van de Mahr) genoemd worden bij aanvang van de huwelijksakte. Dit vanwege de Woorden van Allaah (interpretatie van de betekenis van het vers):

{Mits jullie (hun) van jullie bezittingen een bruidsschat geven}.

Soerat An-Nisaa-e 24

Als hij (de bruidegom) zegt:

“De Mahr wordt later gegeven”, terwijl deze bekend is, dan is er geen probleem. Of hij noemt de helft, een derde of een kwart (van de Mahr) en hij verduidelijkt wat er vooraf of achteraf wordt gegeven. Ook dit is geen probleem. Dit allemaal is ruim en alle lof komt Allaah toe.”

Einde citaat.

Majmooe’ Fataawaa Ibn Baaz 21/89-90.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren