Terug naar vragen & antwoorden

Mag ik met een Sjiite trouwen?

Is het voor mij toegestaan om met een Sjiiet te trouwen die aangeeft enkel Allaah de Verhevene te aanbidden en dat Mohammed, vrede en zegeningen zijn met hem, Zijn profeet is.

Alle lof is aan Allaah, de Heer der werelden. Hem Alleen aanbidden wij en Hem Alleen vragen wij om hulp. Degene die door Allaah wordt geleid, kan door niemand worden misleid en wie Allaah laat dwalen kan door niemand worden geleid. En ik getuig dat er geen godheid is - die het recht heeft om aanbeden te worden - behalve Allaah, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is.

Vrijwel alle Sjiieten hebben de Sahabah als ongelovig verklaard. Zij hebben zelfs Aboe Bakr Assiddiq, Omar Ibn El Khattaab, ‘Oethmaan Ibn ‘Afaan en de vrouwen van de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam en andere Sahaabah als ongelovigen bestempeld. Dus hoe kun je met een Sjiiet trouwen?

Bovendien behoort het Sjiisme niet tot de ware Islaam. Toen de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam overleed, waren er geen Sjiieten. Waar komt het Sjiisme eigenlijk vandaan?

In de tijd van de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam, Aboe Bakr Assiddiq en Omar Ibn El Khattaab, moge Allaah tevreden met hen zijn, waren er geen Sjiieten. Pas na de dood van Omar moge Allaah tevreden met hem zijn, zijn de mensen verdeeld geraakt, waardoor de innovaties en de meeste groeperingen zijn ontstaan.

In de tijd van Ali Ibn Abie Taalib moge Allaah tevreden met hem zijn, zijn de Sjiieten ontstaan. De grondlegger is de Jood Abdoellah Ibn Saba-e. Dit zegt al genoeg om de dwaling van de Sjiieten te bevestigen.

Iemand die echt in Allaah en Zijn Boodschapper Mohammed salla Allaahoe aleihi wasallam gelooft behoort tot Ahloes-Soennah wel-Djamaa’ah.

Ahloes-Soennah: Omdat zij datgene volgen waarop de Boodschapper Mohammed salla Allaahoe ‘aleihi wa sallam en zijn metgezellen, moge Allaah tevreden zijn met hen, zich bevonden: in hun kennis, hun geloof, hun daden, hun leiding en hun gedrag. Kortom: de Soennah van de Boodschapper salla Allaahoe aleihi wasallam.

Wel-Djamaa’ah: Zij worden El-Djamaa’ah genoemd omdat zij zich verzamelen op de waarheid (op de Soennah) en zich niet opsplitsen in groeperingen.

Alle mensen van Bida’ (innovaties) beweren dat zij Allaah aanbidden en dat Mohammed salla Allaahoe aleihi hun Profeet is. Maar waarom heten zij dan Sjiieten, Khawaarij, Qadariyah, Djahmiyah, Moe’tazilah, Ashaa’irah, Maatoeriediyah, Tabliegh, Qotbis… enz.

Imam Ash-Shaatibie rahimahoe Allaah zei in zijn boek El-I’tisaam:

Abdoerrahman Ibn Mahdie zei: Maalik is de volgende vraag gesteld:

“Wie zijn Ahloes-Soennah”?

Hij antwoordde: “Degene die geen (andere) naam hebben dan de Soennah”.

Ibn Abdelbarr rahimahoe Allaah zei: Een man vroeg aan Maalik:

“Wie zijn Ahloes-Soennah”?

Maalik antwoordde:

“Ahloes-Soennah zijn degenen die NIET onder andere bijnaam worden bekend, geen Djahmie¹, noch Qadarie², of Raafidhie³”.

En hij reciteerde de volgende Aayah:

{وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ}

سورة الأنعام 153

(De interpretatie van de betekenis van het vers):

{En voorwaar, dit is mijn rechte pad, volg het dus en volg de andere wegen niet, zodat jullie niet van Zijn weg zullen raken}.

Soerat El-An’aam 153.

Ons advies is dan ook: trouw niet met een Sjiiet. Omdat een Sjiiet een ongelovige is, of een onwetende die je naar het ongeloof mee kan slepen. Wallaahoe El-Moesta’aan!

Aan Sheych El-Fawzaan is een vraag gesteld over de Raafidhah. Zie zijn antwoord: artikel El-Fawzaan.

En Allaah de verhevene weet het beste!

  1. Djahmie: behoort tot de groepering El-Djahmiyah: De afdwaling van deze groepering zit hem in de Schone Namen van Allaah en Zijn Perfecte eigenschappen. Ze zijn verdeeld in vele aftakkingen: Er zijn onder hen die de Schone Namen van Allaah en Zijn Perfecte eigenschappen ontkennen, anderen die wel de Schone Namen van Allaah bevestigen (erkennen) maar Zijn Perfecte eigenschappen niet en weer anderen die Schone Namen van Allaah en Zijn Perfecte eigenschappen bevestigen maar tegelijkertijd deze verdraaien of zelfs neutraliseren.
  2. Qadarie: behoort tot de groepering El-Qadariyah: Deze afgedwaalde groepering ontkent El-Qadar (zij ontkennen dat Allaah alles al heeft bepaald voordat de dingen plaatsvinden). Zij zeggen dat Allaah de gebeurtenissen pas weet wanneer deze plaatsvinden. Terwijl het juiste geloof met bewijzen uit het Boek van Allaah en de Soennah van Zijn Boodschapper van Allaah is dat Allaah Soebhaanahoe Wata’aalaa alle bepalingen van de schepselen heeft bepaald voordat Hij hen heeft geschapen. Allaah de Verhevene zegt (de interpretatie van de betekenis van het vers):
    {Voorwaar, Wij hebben alles volgens een bepaalde maat geschapen}.
    Soerat El-Qamar 49.
  3. Raafidhie: behoort tot de groepering Ar-Raafidhah: Iemand die tot een groepering onder de Sjiieten behoort.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren