Terug naar vragen & antwoorden

Regelgeving van het vasten van de 6 dagen van Shawwal, terwijl men nog dagen van Ramadhaan moet inhalen

Is het toegestaan om op de zesde dag van Shawwaal - lees: de zes dagen van Shawwaal - (eerst) te vasten voor iemand die nog dagen uit de maand Ramadhaan moet inhalen? Dit omdat ik sommige mensen dat heb horen zeggen dat 'Aisha (moge Allaah tevreden met haar zijn) de niet gevaste dagen van Ramadhaan pas in Sha’baan (elf maanden later) vastte? Aangenomen is dat zij de zes dagen van Shawwaal vastte, omdat zij, zoals bekend is, ervoor zorgde om (steeds) het goede te verrichten?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah,de Erbarmer, de Meest Barmhartige).
Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Sheych AbdelAziz Ibn Baaz rahimahoe Allaah antwoordde:
“Wat deze kwestie betreft, is het niet toegestaan dat men de Naafilah (hier de vrijwillige vasten) vóór de verplichte vasten te verrichten, voor twee dingen:

Ten eerste: is dat de Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam zei:
“Degene die de maand Ramadhaan heeft gevast, en deze opvolgt met zes dagen van (de maand) Shawaal (vast), het is alsof hij het hele jaar heeft gevast”.¹
En degene die nog dagen moet inhalen, kan (de maand) Ramadhaan niet opvolgen met zes dagen van Shawwaal, omdat hij nog dagen van Ramadhaan moet inhalen. Hij kan dus niet gerekend worden tot iemand die de Ramadhaan opvolgt met zes dagen totdat hij de maand Ramadhaan heeft voltooid;

Als iemand nog dagen uit Ramadhaan moet inhalen omdat hij op reis was of omdat hij ziek was en daarna beter is geworden, begint hij met het inhalen van de niet gevaste dagen van Ramadhaan, wanneer hij daartoe in staat is.

Dit geldt ook voor de vrouw die niet heeft kunnen vasten vanwege menstruatiebloeding of kraambloeding. Zij begint met het inhalen van de niet gevaste dagen en daarna kan zij de zes dagen van Shawwaal vasten, als zij daartoe in staat is. Maar dat zij begint met de zes dagen van Shawwaal, of dat de man die nog dagen (van Ramadhaan) moet vasten en (gelijk) begint met de zes dagen van Shawwaal, dit is niet geldig en niet toegestaan.

Ten tweede: Is dat de religie van Allaah rechterlijk meer verdient om ingehaald te worden. En dat de verplichte plicht als eerste dient om mee te beginnen en dan de Naafilah (de vrijwillige vasten van Shawaal). Allaah heeft hat vasten van de (maand) Ramadhaan verplicht gesteld, voor man en vrouw. De vrouw mag niet met de vrijwillige vasten beginnen, alvorens zij de verplichte vasten heeft ingehaald. Hiermee komt men te weten dat de Fatwaa om te beginnen met de zes dagen, voor degene die dagen nog moet inhalen, niet klopt. Men moet eerst beginnen met het inhalen van de niet gevaste verplichte dagen.

En wanneer er nog dagen over zijn van de maand (Shawwaal), dan de zes dagen vasten. Anders niet. Omdat deze vrijwillige dagen zijn, lof aan Allaah. Terwijl het vasten van de maand Ramadhaan verplicht is. Daarom moet men eerst de verplichte vasten dan de vrijwillige, alvorens men met de vrijwillige dagen begint. Men moet voorzichtig omgaan met zijn religie, vanwege de hiervoor vermelde zaken:

 1. Omdat de Boodschapper heeft gezegd: “En deze opvolgt met zes dagen van (de maand) Shawaal”. En wie nog dagen moet inhalen, kan geen Ramadhaan doen opvolgen met zes dagen van Shawwaal. Omdat er iets resteert dat voltooid moet worden. Wie zoiets doet (de zes dagen van Shawwaal vast terwijl men nog moet inhalen) is alsof men Shawwaal dagen vast op de dagen waarop hij de dagen van Ramadhaan moet inhalen. Het is alsof men deze dagen tussen die van de Ramadhaan vast. Hij heeft deze niet (doen opvolgen) na het voltooien van de dagen van de Ramadhaan;
 2. Het beginnen met de verplichte vasten (de verschuldigde dagen) voorrang heeft op de vrijwillige dagen (van Shawwal). Daarom is er overgeleverd:
  “Vervul de schuld aan Allaah²,de schuld van Allaah krijgt voorrang om deze te voltooien”³.


Wat betreft 'Aisha radhiya Allaahoe anhaa, zij stelde het vasten tot Sha’baan uit omdat zij steeds bezig was met de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam. En als zij het vasten van de Ramadhaan uitstelde tot Sha’baan, dan is het vanzelfsprekend dat zij de vrijwillige vasten(van Shawwaal) niet vastte”.

Bron: https://binbaz.org.sa

 1. Overgeleverd door Moeslim, Ahmed, Aboe Daawoed, At-Tirmidtie en anderen, op gezag van Aboe Ayyoeb El-Ansaarie radhiya Allaahoe ‘anhoe.
 2. De schuld aan Allaah: hier de verschuldigde dagen van Ramadhaan.
 3. Een deel van een overlevering, waarin is verhaald dat een vrouw uit Djoehainah naar de Boodschapper van Allaah salla Allaahoe aleihi wasallam ging en zei: “Mijn moeder had een Nadhr (een gelofte) (aan Allaah) gedaan dat zij op Hadj zou gaan. Maar dat heeft zij niet gedaan en zij is nu overleden. Zal ik de Hadj doen namens haar?”
  De Boodschapper salla Allaahoe aleihi wasallam antwoordde haar:
  “Ja, verricht de Haddj namens haar. Zie je, als jouw moeder een schuld had, zou jij deze (aan de schuldeiser) betaald hebben? Vervul dan de schuld van Allaah, want de schuld van Allaah krijgt voorrang om deze te voltooien”.
  Overgeleverd door El-Boekhaarie op gezag van Abdoellaah Ibn Abbaas, radhiya Allaahoe anhoemaa.
De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren